Tilsvar på mistillit til sittende styre

Til andelseiere i Selsbakkhøgda Borettslag

 

 

Vi viser til brev som ble levert i postkassen til dere i går, med overskrift «Mistillit til det sittende styre».

Styret ser det som nødvendig å gi et tilsvar til dette brevet, for å unngå spekulasjoner, falske rykter og påstander, og for å oppklare faktum på noen saker.

 

1.    Påstand om feil i innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Første punktet i brevet som ble utlevert til dere gjelder feil i innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen den 05.10.21. Feilen som skal være begått er at innholdet i mistillitsforslaget ikke var presentert i innkallingen. Brevskriver hevder at dette er i strid med borettslagslovens § 7-7, første ledd.  

 

I innkallingen til generalforsamlingen stod følgende - Punkt 2. Mistillit til styrets leder – Styre- og varamedlemmer i sittende styre fremmer mistillit til styrets leder. Saken presenteres på møtet.

 

Etter borettslagsloven § 7-7 er det krav om at saker som det skal treffes vedtak i skal være klart oppgitt. Formålet med bestemmelsen er at andelseiere skal vite hvilke saker som behandles og kan la være å møte hvis det bare er kurante saker. Dette betyr at innkallingen skal gi klar og tydelig beskjed om hva slags sak det dreier seg om. Det er ikke krav om at saken som er klart oppgitt er nærmere presentert i innkallingen. Det stod klart og tydelig i innkallingen at generalforsamlingen skulle behandle sak om mistillit til styrets leder.  Andelseierne fikk derfor den informasjonen de trengte for å vite hva den ekstraordinære generalforsamlingen skulle vedta.

 

I noen saker skal hovedinnholdet tas med i innkallingen. Dette er saker som krever 2/3 flertall, som f.eks. vedtektsendringer, forslag om utbygging, og andre tiltak som går utover vanlig forvaltning. I slike saker er det særlig viktig at andelseiere får informasjon om hva som kan komme til å bli vedtatt.

 

Konklusjon; Innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen er ikke i strid med borettslagsloven § 7-7.

 

2.    Påstand om at bruk av kirke til generalforsamling er i strid med regler for bruk av kirkene § 7 og diskrimineringsloven

 

Styret hadde fått godkjenning fra Byåsen kirke til å benytte kirken til den ekstraordinære generalforsamlingen. Det er vedtatt av menighetsrådet som har beslutningsmyndighet til å låne ut kirken. Menighetsrådet var kjent med at dette var et møte for Selsbakkhøgda borettslag, og hadde ingen innvendinger mot dette. I regler for bruk av kirkene § 8 fremkommer følgende; «Menighetsrådet kan låne ut kirken til andre formål». At dette ble valgt som lokasjon hadde ingen sammenheng med trosretning, men et lokale som var i nærheten, som var tilgjengelig for andelseiere. Det er ikke forbud å låne ut kirken til dette formål. Vedtak på utlån kan klages til biskopen. Vi er ikke kjent med at det har kommet noen klager til biskopen i denne saken.

 

Det er videre lagt frem påstand om at lån av kirke er i strid med likestillings og diskrimineringsloven (ldl).  Etter ldl § 6 er det forbud mot å diskriminere. Med diskriminering menes å frata noen en rettighet på grunn av kjønn, alder, trossamfunn, etnisitet.  Vi kan ikke se at vi har fratatt noen andelseiere noen rettigheter, uansett trosretning, i forbindelse med avholdelse av møtet ved at lokasjonen var Byåsen kirke. Alle hadde lik rett til å delta og avgi stemmer uavhengig av trossamfunn.

 

Konklusjon; Byåsen kirken er ikke utlånt i strid med regler for bruk av kirkene § 7 eller det foreligger brudd på likestilling- diskrimineringsloven.

 

 

3.    Styremedlemmer har stått for registrering av andelseiere ved inngang med oppfordring om avstemming

 

Det har i alle år vært praksis at styret i borettslaget ivaretar jobben med å registrere frammøte fra andelseierne.

 

4.    Det ble ikke valgt noen talsperson

 

Det er ikke normal praksis eller krav etter borettslagsloven at det oppnevnes talsperson på en generalforsamling.

 

5.    Forsvarlig opptelling

 

Opptelling av avgitte stemmer ble utført av valgkomiteen i borettslaget. Dette har vært praksis på de fleste av borettslagets generalforsamlinger de siste årene.

Møteleder foreslo for generalforsamlingen at valgkomiteen skulle forestå denne jobben, og det kom ingen innvendinger til dette.

 

6.    Møtereferat

 

På generalforsamling føres det alltid protokoll fra møtet. Dette ble også gjort på denne generalforsamlingen – signert av møteleder og valgt protokollvitne blant andelseierne.

Helt i tråd med hva borettslagsloven sier.

 

Styret i boligselskaper er ansvarlig for forvaltning av boligselskapet. Vi mener at alle andelseiere er tjent med å ha et styre som fungerer sammen, som kan diskutere saker som angår alle, hvor styrets sammensetning og rolle er slik at flere kan delta i diskusjoner og at styret representerer andelseierne på best mulig måte. Boligselskapet er ikke tjent med å ha en person som ikke orienterer andre styremedlemmer om saker som angår drift.

 

Styret kan kontaktes på e-post selsbakkhøDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. dersom dere ønsker ytterligere informasjon i saken.

 

Vi ønsker velkommen til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 16.11.21. Brevet vil ikke bli gjennomgått i detaljer på dette møtet.

 

 

Med hilsen

Selsbakkhøgda Borettslag

styret