Til andelseiere i Selsbakkhøgda Borettslag

 

 

Vi viser til brev som ble levert i postkassen til dere i går, med overskrift «Mistillit til det sittende styre».

Styret ser det som nødvendig å gi et tilsvar til dette brevet, for å unngå spekulasjoner, falske rykter og påstander, og for å oppklare faktum på noen saker.

 

1.    Påstand om feil i innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Første punktet i brevet som ble utlevert til dere gjelder feil i innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen den 05.10.21. Feilen som skal være begått er at innholdet i mistillitsforslaget ikke var presentert i innkallingen. Brevskriver hevder at dette er i strid med borettslagslovens § 7-7, første ledd.  

 

I innkallingen til generalforsamlingen stod følgende - Punkt 2. Mistillit til styrets leder – Styre- og varamedlemmer i sittende styre fremmer mistillit til styrets leder. Saken presenteres på møtet.

 

Etter borettslagsloven § 7-7 er det krav om at saker som det skal treffes vedtak i skal være klart oppgitt. Formålet med bestemmelsen er at andelseiere skal vite hvilke saker som behandles og kan la være å møte hvis det bare er kurante saker. Dette betyr at innkallingen skal gi klar og tydelig beskjed om hva slags sak det dreier seg om. Det er ikke krav om at saken som er klart oppgitt er nærmere presentert i innkallingen. Det stod klart og tydelig i innkallingen at generalforsamlingen skulle behandle sak om mistillit til styrets leder.  Andelseierne fikk derfor den informasjonen de trengte for å vite hva den ekstraordinære generalforsamlingen skulle vedta.

 

I noen saker skal hovedinnholdet tas med i innkallingen. Dette er saker som krever 2/3 flertall, som f.eks. vedtektsendringer, forslag om utbygging, og andre tiltak som går utover vanlig forvaltning. I slike saker er det særlig viktig at andelseiere får informasjon om hva som kan komme til å bli vedtatt.

 

Konklusjon; Innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen er ikke i strid med borettslagsloven § 7-7.

 

2.    Påstand om at bruk av kirke til generalforsamling er i strid med regler for bruk av kirkene § 7 og diskrimineringsloven

 

Styret hadde fått godkjenning fra Byåsen kirke til å benytte kirken til den ekstraordinære generalforsamlingen. Det er vedtatt av menighetsrådet som har beslutningsmyndighet til å låne ut kirken. Menighetsrådet var kjent med at dette var et møte for Selsbakkhøgda borettslag, og hadde ingen innvendinger mot dette. I regler for bruk av kirkene § 8 fremkommer følgende; «Menighetsrådet kan låne ut kirken til andre formål». At dette ble valgt som lokasjon hadde ingen sammenheng med trosretning, men et lokale som var i nærheten, som var tilgjengelig for andelseiere. Det er ikke forbud å låne ut kirken til dette formål. Vedtak på utlån kan klages til biskopen. Vi er ikke kjent med at det har kommet noen klager til biskopen i denne saken.

 

Det er videre lagt frem påstand om at lån av kirke er i strid med likestillings og diskrimineringsloven (ldl).  Etter ldl § 6 er det forbud mot å diskriminere. Med diskriminering menes å frata noen en rettighet på grunn av kjønn, alder, trossamfunn, etnisitet.  Vi kan ikke se at vi har fratatt noen andelseiere noen rettigheter, uansett trosretning, i forbindelse med avholdelse av møtet ved at lokasjonen var Byåsen kirke. Alle hadde lik rett til å delta og avgi stemmer uavhengig av trossamfunn.

 

Konklusjon; Byåsen kirken er ikke utlånt i strid med regler for bruk av kirkene § 7 eller det foreligger brudd på likestilling- diskrimineringsloven.

 

 

3.    Styremedlemmer har stått for registrering av andelseiere ved inngang med oppfordring om avstemming

 

Det har i alle år vært praksis at styret i borettslaget ivaretar jobben med å registrere frammøte fra andelseierne.

 

4.    Det ble ikke valgt noen talsperson

 

Det er ikke normal praksis eller krav etter borettslagsloven at det oppnevnes talsperson på en generalforsamling.

 

5.    Forsvarlig opptelling

 

Opptelling av avgitte stemmer ble utført av valgkomiteen i borettslaget. Dette har vært praksis på de fleste av borettslagets generalforsamlinger de siste årene.

Møteleder foreslo for generalforsamlingen at valgkomiteen skulle forestå denne jobben, og det kom ingen innvendinger til dette.

 

6.    Møtereferat

 

På generalforsamling føres det alltid protokoll fra møtet. Dette ble også gjort på denne generalforsamlingen – signert av møteleder og valgt protokollvitne blant andelseierne.

Helt i tråd med hva borettslagsloven sier.

 

Styret i boligselskaper er ansvarlig for forvaltning av boligselskapet. Vi mener at alle andelseiere er tjent med å ha et styre som fungerer sammen, som kan diskutere saker som angår alle, hvor styrets sammensetning og rolle er slik at flere kan delta i diskusjoner og at styret representerer andelseierne på best mulig måte. Boligselskapet er ikke tjent med å ha en person som ikke orienterer andre styremedlemmer om saker som angår drift.

 

Styret kan kontaktes på e-post selsbakkhøDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. dersom dere ønsker ytterligere informasjon i saken.

 

Vi ønsker velkommen til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 16.11.21. Brevet vil ikke bli gjennomgått i detaljer på dette møtet.

 

 

Med hilsen

Selsbakkhøgda Borettslag

styret

Folkemøte om byutvikling på Byåsen
Tid og sted: 8. november kl: 19-21 Byåsen Vgs.

 

Byåsen Arbeiderlag inviterer til folkemøte om byutvikling på Byåsen. Vi tar opp Byåstunnelen, utbygging av nye Migosenteret på Hallset og fortetting på Byåsen. Vi opplever stort engasjement rundt disse sakene og inviterer beboere på Byåsen til å få sagt sin mening til våre politikere på rådhuset. 

Byåsen tunnel.

Byåsentunnelen skal munne ut ved Nydalsbrua og her er de godt i gang med å få klargjort for tunnelinnslag. Byåsentunnelen er foreløpig ikke finansiert og tunnelen har vært mye debattert i media. Henning Lervåg fra Miljøpakken er innleder om Byåsentunnelen

Migotomta

Den 18. november skal utbyggingen av tomta til Migosenteret med stor sannsynlighet behandles i bystyret. Saken har to alternativ: høyblokk på 14 etasjer eller lavere bebyggelse på 6 etasjer. Utbyggingen har hatt mange debattinnlegg i media.Fred Fikse Forbord fra Selvaag Bolig innleder nærmere om deres planer for det nye Migosenteret

Fortetting på Byåsen

Siste sak på agendaen er fortetting og infrastruktur på Byåsen. Vi har fått flere henvendelser rundt fortettingsprosjekt på Byåsen.Byplansjef Ragna Innleder og gir oss en oversikt.

Byåsenmøtet 2021

Vi åpner opp og inviterer beboere på Byåsen til å få sagt sin mening om de tre sakene
Fra rådhuset kommer Roar Aas, gruppeleder for Trondheim Arbeiderparti og medlem av bygningsrådet, og Jørn Arve Flått leder for miljø og næringskomiteen til Trondheim Arbeiderparti. 

Alle er velkomne til Byåsenmøtet!

Mvh
Byåsen Arbeiderlag

Informasjon

               

Rørutskifting, salg av tomt og innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling og beboermøte tirsdag 16. november klokken 18:00 i auditoriet på Byåsen vg. skole

Agenda valg av styreleder, innkalling kommer i postkassen.

Når det gjelder salg/utvidelse av tomt og rørfornying tar gjerne imot spørsmål i forkant, slik at vi kan gi gode og utfyllende svar.

TOBB og TRYM vil være representert, TOBB har prosjektet om rørfornying, TRYM er de som har fått tilslaget på tomtesalg.

Det er tunge og kostbare prosjekt vi står overfor, salg av tomt er en viktig faktor for å få realisert vedlikeholdskostnader vi har framover.

 

Litt hva styret også jobber med for tiden.

 

 • Fasadeendring vi er inne i sluttfase på fasadeendring og rehabilitering av bygg, det vil komme innkalling på beboermøte over nyttår.
 • Parkzone: det er blitt registrert flere feilparkeringer på betalte plasser det siste, vi jobber med å løse dette, mest sannsynlig vil betalt plass også bli registrert i appen, det kommer mer utfyllende informasjon om dette, når alt er på plass, oppstart januar 2022
 • Lekeplass: vi er i sluttfasen, oppstart/bygging tidlig vår 2022 – konkurranse på lekeplass for de aller minste kommer.
 • EL Parkering. Vi prøver å få til oppstart rundt WAV 9 – 11 på våren 2022, det blir utvidelse av plasser i WAV1 og 15 i første omgang. Vi har vært i kontakt med OHMIA det er mulig å bytte ladestolper internt i BL.
 • Grendehuset for å bidra til et bedre bomiljø har vi tenkt å komme i gang igjen å bruke den flotte storstua vår.

Anne Kristin inviterer til eldrekaffe i starten av desember, egen invitasjon kommer.

Lillja inviterer til idemyldringskveld. Den 24. november åpnes dørene kl 17:00, det vil bli servert kaffe og småkaker.

Hensikten med kvelden er at dere som beboere kan komme med innspill på hvilke aktiviteter / sosiale tiltak dere vil ha.

Eksempel på aktiviteter er: strikke og håndarbeidskveld, brettspill, bingo eller bare ha en sosial kveld der vi blir bedre kjent med hverandre. Hvis du ikke kan komme men brenner for noe send mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 • Vi har også fått gode innspill på styrke bomiljø,
 • danne Tun grupper,
 • Montere solfangere eller solcellepanel – det kan halvere strømforbruk, samt at det er bærekraftig.
 • Parsellhage – vi har etablert en facebookgruppe

https://www.facebook.com/groups/194878389398049

 

Vi setter stor pris på deres kompetanse og innspill, send oss gjerne en mail hvis dere har noe på hjertet, som kan bidra til å berike BL

 

 

 

 

 

Valg

Styret har varslet ekstraordinær generalforsamling 16. November med sak om valg av styreleder til Selsbakkhøgda Borettslag. 

 

Vi i Valgkomiteen ønsker derfor at de som vil stille til valg som styreleder eller som ønsker inn i styret nå, kontakter oss pr. mail snart som mulig og senest innen søndag 6. November. Mailen må inneholde: 

 • noen ord om deg
 • din motivasjon for styrearbeidet 
 • kort CV

Vi vil innkalle alle kandidater til et kort intervju.

 

Mail sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Mvh

Valgkomiteen i Selsbakkhøgda Borettslag 

 

Hanne Elisabeth Strøm

Kjersti Heggdal 

Asbjørn Bakås

Harald Reitan 

Mari Dyrset 

Vi er godt i gang med framdriftsplan på hva som skjer i de neste månedene, det kommer en utfyllende informasjon om alle prosjekt i løpet av neste uke.

 • Oppsetting av gjerder i Selsbakkhøgda 38 og 46, WAV 1 og 15 - dette er en forlengelse av EL plasser.
 • Minner om å senke farten i tunene, max fartsgrense 20, fint om dette respekteres

Parsellhage

Det er også opprettet en Facebookside vedrørende parsellhage i SBL Selsbakkhøgda Borettslag, ved styret, ønsker å kartlegge interessen for en Parsellhage på borettslagets tomt. Det er mange beboere som ønsker muligheten til å dyrke og da er ikke alltid balkongen nok. SBL er heldige som har stor og solrik tomt, mye areal er pr dags dato benyttet til gressplen. Parsellhagen vil bli drevet som en egen enhet, registrert i Brønnøysundregistrene, med eget styre og egen økonomi. Det påløper INGEN kostnad for vårt borettslag eller beboerne, parsellhagen skal driftes av parsell-leie, tilskuddsmidler og dugnadsarbeid fra de som leier hageparsell.

Tilskuddsmidler skal søkes hos både Trondheim Kommune og TOBB, som begge støtter urban dyrking og etablering av dette. Vi i styret tror at dette kan bli en fin arena for våre beboere med grønne fingre, eller ønske om å få grønne fingre, til å berike borettslaget med både dyrking og for å skape miljø mellom mennesker i vårt eget nabolag.

Har du interesse av å dyrke grønnsaker, frukt, bær eller bare ha prydblomster, ønsker å leie en parsell, brenner for urban dyrking eller har lyst til å være med på å forme vår fremtidige parsellhage du kan gå inn via denne linken  Mvh. Styret

Side 9 av 18