Sted Byåsen Kirke

Tirsdag 05.10.2021 kl 18:00

 

Saksbehandling ifølge vedtektene etter følgende dagsorden:

 1. Konstituering
  • Valg av møteleder
  • Valg av sekretær
  • Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  • Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter
  • Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen
 1. Mistillit til styrets leder

Styret- og varamedlemmer i sittende styre fremmer mistillit til styrets leder.

       Saken presenteres på møtet.

Generalforsamlingen kan bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen.

Bare andelseiere eller personer med fullmakt fra andelseiere har stemmerett på generalforsamlingen. Dersom ektefelle eller samboer ikke er registrert som sameier må det medbringes fullmakt. Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.

Ektefelle, samboer, bruker av bolig eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Andelseieren kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

Alle husstander har mottatt innkalling i papirform.

Saken blir grundig belyst på GF, styret kommer ikke til å utdype dette før møtet.

Håper på forståelse på det.

Selsbakkhøgda Borettslag

Styret

 

Det er innført en midlertidig stans i arbeidet da det ble oppdaget en feil i byggesøknadsunderlagene mot Trondheim Kommune.

Saken er under utbedring og oppdatert informasjon om ny oppstart kommer så fort det foreligger fra godkjennermyndigheten.

Vi beklager på det sterkeste forsinkelsen og ulempen dette medfører for andelseiere og besøkende til borettslaget.

Hilsen Entreprenør.

Vi har samme entreprenør på begge disse prosjekter, derfor må avfallsløsning først bli ferdig.

 Vi har bestilt apparater fra Bille AS, vi vil legge ut skisserte planer så raskt dette er på plass.

En av lekeplassene (bak 11) tenkte vi å utlyse en konkurranse / idedugnad om utformelse evnt. Ønsker, dette er en plass som er tiltenkt de aller minste.

Styret vil samtidig beklage på det sterkeste forsinkelsen som er påløpt prosjektene.

Ekstarordinære generalforsamlinger som er planlagt i høst bli gjennomført, men litt forskjøvet i påvente av smittereduksjon, og gjenåpning fase 4.

Mvh.

Styret

nformasjon fra Styret
 
Styret tar ferie, kontainere vil bli plassert ut på de datoene som er informert om tidligere, kontoret er stengt i sommer, første kontordag etter ferien blir torsdag 5 august.
Vi vi fortløpende svare på mail.
 
Ha en riktig god sommer.
 
Sender med informasjon vedrørende nedgraving av afallskontainere.
 
 
Gravearbeider i Selsbakkhøgda BL:
 
Endelig er en lang og krevende søknads- og klargjøringsprosess for Nedgravd avfallsløsning i borettslaget kommet til dithen at det kan begynne å skje endringer i praksis.
Første leveringspunkt som etableres er for de tre blokkene Selsbakkvegen 46-48-50. Anleggsarbeidene her er beregnet å pågå i tre uker før man går videre til neste avfallspunkt, nederst ei Waldemar Aunes veg, mellom nr 13 og 15.
Tredje avfallspunkt er ved Waldemar Aunes veg 12. Videre srbider blir da oppover WA’s veg, og så nedover Selsbakkvegen.
 
Hovedgravingen starter mandag 28.juni og vil pågå til utpå høsten.
 
Det blir gravet ut store mengder grunnmasser for å få senket ned betongbeholderne til den nye containerløsningen. Disse massene vil i størst mulig grad brukes om igjen internt i borettslaget. De vil bli brukt til å utvide plenarealene ved verandaene og akebakken mellom WA’s veg 13 og 11 for å gjøre området mer brukervennlig.
 
Det benyttes store maskiner og lastebiler i arbeidene. Dette vil medføre en del støy og noe begrenset fremkommelighet for beboerne. Dette beklager vi og vil søke å være så rasjonelle og hensynsfulle i arbeidene ved hvert avfallspunkt.
 
Oppdatert informasjon om fremdriften vil komme underveis i byggearbeidene.
 
 
Mvh
Stig Vikan
Stig Vikan AS

Til andelseiere.

 

                                                                                                                                          Trondheim 01.09.2021

 

Styret vil minne om at mc oppstillingsplasser ikke er en vinterlagringsplass!

Parkzone er gjort oppmerksom på dette og vil bøtelegge / fjerne mc for eiers ansvar/regning hvis mc ikke er aktivt i bruk gjennom vinteren. Vi gjør også oppmerksom på at mc ikke skal parkeres inne i tun da det er parkering forbudt i alle tun.

 

Søppelcontainer.

Borettslaget har 2 søppelcontainere 1 gang i måneden. Disse kommer første torsdag i hver måned og står til morgenen etter. Faller den første torsdag på helligdag vil de komme påfølgende torsdag. Plassering av disse er ved vaktmestergarasjen og i grendehuset.

Det er fortsatt stort misbruk av disse containerne når det gjelder avfall!

Dette skal ikke i disse containere:

Matavfall, tyngre bygningsmasser, dekk med og uten felg, blandet EE-avfall (alt det har gått eller kan gå strøm i gjennom) Batteri (gjelder alle typer) samt farlig avfall som maling, lim, lakk, spraybokser, lyskilder som lyspærer, lysstoffrør etc.

Borettslaget har egen farlig avfallscontainer ved vaktmestergarasjen der det meste av dette kan kastes. Utenom matavfall, tyngre bygningsmasse og dekk med og uten felg.

Minner også på om at hvitevarer slik som kjøleskap, frysere etc. ikke skal kastes her men leveres tilbake på godkjente mottak slik som forhandlere av disse (dette er uten kostnad). Dette gjelder også tv, pc og andre elektriske apparater.

Videre misbruk av containere vil kunne medføre at dette tilbudet avsluttes!

Hilsen

Styret.

 
Det er påvist smitte på Hallset skole, det ble allerede i går satt inn ekstra renholdstiltak, spesielt rundt berøringsflater.
Vi har ikke fått melding om smitte av beboere gjennom Trondheim Kommune, men det kan raskt endre seg.
Styret oppfordrer også beboerne til å sprite overflater hvis de har mulighet til dette.
 
Mvh.
Styret

Side 10 av 18